menssrote.gr

 

Εισαγωγή

Ο ισότοπος www.mensstore.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα η’ ισότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία με την επωνυμία ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε , που εδρεύει στην Βέροια , Μούμουλου 4, 59132 και εκπροσωπείται νομιμά με Α.Φ.Μ 093608539, Δ.Ο.Υ . Βέροιας , και ΑΡ ΓΕΜΗ 021603726001
ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@mensstore.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2331029145 ( στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΙΑ )

Οι κάτωθι οροί και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα mensstore.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mensstore.gr
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται η’ κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία ́ ́επισκέπτης ́ ́ η’/και ́ ́χρήστης ́ ́ η’ πελάτης αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα η’ πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω ορούς που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμμιά εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους ορούς τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη , τη χρήση του ισότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή η’ χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί οροί

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί η’ να αναθεωρεί ελευθέρα τους ορούς και τις προϋποθέσεις χρήση και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα , οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο , αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή , μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστηματος Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα

Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια , την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα , σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρίας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η εταιρία , στα πλαίσια καλής πίστης , δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξη τους

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη η’ ζημιά προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από την μη εκτέλεση η’
από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτια.Δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα η’ μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμμιά περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ. Πληροφορίες ,ονόματα ,φωτογραφίες ,απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου ́ ́όπως ακριβώς έχουν ́ ́. Σε καμμιά περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς η’ποινικώς για οποιαδήποτε ζημιά (θετική, ειδική η’ αποθετική , η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά η’/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κτλ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος η’ τρίτος από αίτια που έχει σχέση με τη λειτουργία η’ μη η’/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου η’/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών η’/ και προϊόντων η’/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν η’/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα η’/ και υπηρεσίες η’/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Μετάθεση κίνδυνου

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή ,ο κίνδυνος απώλειας η’ βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός η’ κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει την φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κείμενων κ.τ.λ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΙΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δίκαιου, του ευρωπαϊκού δίκαιου και των διεθνών συμβάσεων η’ πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΙΤΑΙΡΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δίκες της αποκλειστικά ανάγκες και για την λειτουργεία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά η’ δημιουργία παραγωγής εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό η’ παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παρόχεα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση η’ μετάδοση η’ οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο η’ μέσο για εμπορικούς η’ άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγουμένης έγγραφης συναίνεσης της ΕΙΤΑΙΡΙΑΣ η’ οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα
με το εμπορικό σήμα mensstore.gr η’ προϊόντα η’ τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ η’ τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ η’ τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νομούς περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμιά περίπτωση άδεια η’ δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθυνή Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νομός προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα mensstore.gr για
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail η’ μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο , προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΙΑ η’ σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα η’ το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail η’ μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών , κοινωνικών αξίων , της ανηλικότητας κ.τ.λ. 3 . αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail η’ μετάδοση με άλλους τρόπους οιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νομό η’ τις εν ισχύ συμβάσεις ( όπως εσωτερικές πληροφορίες , ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν η’ αποκαλυφθήκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων η’ που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας). 4. αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail η’ μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία , εμπορικό σήμα , εμπορικό μυστικό , πνευματικά δικαιώματα η’ άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail η’ μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε
υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού η’ οποιουδήποτε άλλους κώδικες , αρχεία η’ προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή , την πρόκληση βλάβης , την καταστροφή η’ τον εξοπλισμό λειτουργείας οποιουδήποτε λογισμικού
η’ υλικού υπολογιστών , 6 . ηθελημένη η’ αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας η’ των διατάξεων , 7 .παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο , 8. συλλογή η’ αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους άλλους χρήστες.

Περιορισμένη άδεια

Το mensstore.gr, υπό τους ορούs και τις προϋποθέσειs που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νομούς και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακολούθους περιορισμούς (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανέναν τρόπο η’ να αναπαράγετε η’ να παρουσιάσετε δημοσίως, η’ να διανείμετε η’ με άλλον τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο η’ εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Σύνδεσμοι στο δικτυακό τόπο www.mensstore.gr

Οι σύνδεσμοι ( links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα , οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος η’ σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παροχών, επιχειρήσεων κ.τ.λ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ουδεμιά ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας η’ οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μια συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, η’ οποιωνδήποτε αλλαγών η’ ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου η’ για οποιαδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για την διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι Η ΕΤΑΙΡΙΑ εγκρίνει η’ αποδέχεται το περιεχόμενο τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Η ιστοσελίδα mensstore.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν.3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει ) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( ΑΠΔΠΧ ). Η εταιρία έχει προσαρμοστεί με το GDPR πλαίσιο.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα mensstore.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσης ιστοσελίδας.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά την διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα η’ έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας, η’ ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερομένης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το mensstore.gr, προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλεγεί το mensstore.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμοτητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρία. Το mensstore.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό η’ συνεργάτη που δεν συνδέεται με το mensstore.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, η’ οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του, πάρα μόνο σε αμέσους συνεργάτες στη διαδικασία εξυπηρέτηση παραγγελιών.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Το mensstore.gr, σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να επισκέπτονται χωρίσ να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγράφουν στην ιστοσελίδα μας και/η’ να στείλουν email στο info@mensstore.gr

Χρήση των πληροφοριών. Το mensstore.gr συλλεγεί τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το mensstore.gr . (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμέτοχες διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, (4) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει για ενεργοποιήσεις υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet, (5) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεση του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Kατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής και παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης η’ λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το mensstore.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα η’ εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το mensstore.gr, (iv) ειδικές προσφορές του mensstore.gr, (v) ενεργοποίηση υπηρεσίας τηλεφωνίας η’ internet, (vi) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε η’ όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το mensstore.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@mensstore.gr

Πρόσβαση στις πληροφορίες. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση η’ κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κάτοχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του mensstore.gr. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπάλληλους του mensstore.gr για τους λογούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το mensstore.gr απαιτεί από τους υπάλληλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες – πελάτες του το επίπεδο ασφάλειας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμμιά άλλη περίπτωση το mensstore.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομιμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται η’ επιβάλλεται από το νόμο η’ βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί οnline χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε περισσότερο η’ άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ότι είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός αν έχετε ειδικά παράσχει τη συγκατάθεση σας για μια άλλη χρήση των  προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεση σας, για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στη συγκατάθεση αυτή, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεση σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικό σκοπό μόνο με την άδεια σας.

Χρήση των δεδομένων πελατών για σκοπούς διαφήμισης. Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να σας στείλουμε μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την επιχείρηση μας, και τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των επικοινωνιών που θέλετε να λαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης, να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή. Η αποστολή sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που μας έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας, γίνεται με σκοπό να σας ενημερώσει για την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Μπορείτε μέσα από το λογαριασμό που έχετε φτιάξει στην ιστοσελίδα μας να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε η’ όχι διαφημιστικό / προωθητικό υλικό μέσω sms.

– Συναίνεση:
Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχετε δώσει την προηγουμένη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση σας. Ωστόσο για υπάρχοντες πελάτες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε λάβει από εσάς στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης μας, για να σας παρέχουμε υλικά μάρκετινγκ που σχετίζονται με παρόμοια προϊόντα η’ υπηρεσίες που προηγουμένως έχετε ζητήσει, χρησιμοποιήσει η’ ισως σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε, ωστόσο, να αντιταχθείτε στη χρήση αυτή κατά τον χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που στέλνεται ένα μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, ακολουθήστε τις οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση. Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα για νομικούς λογούς και λογούς συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, η’ διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης η’ οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, η’ για προστασία η’ ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας ημών η’ άλλων προσώπων.

Χρήση της αρχικής σελίδας mensstore.gr(www.mensstore.gr) Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει επίσης για τη χρήση της ιστοσελίδας μας www.mensstore.gr (“Ιστοσελίδα”), με τους ακολούθους μηχανισμούς και χαρακτηριστικά που αφορούν το απόρρητο.

Cookies

Tο mensstore.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργείας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το mensstore.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.mensstore.gr

Τα Cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες

(1) Αναγκαία cookies. Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργειών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργεία του mensstore.gr, περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης καθώς και βασικές λειτουργίες του e-commerce υπολειτουργούν.
(2) Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα Cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι ώστε βρίσκετε πολύ πιο ευκολά αυτό που αναζητάτε.
(3) Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κ.τ.λ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς και οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργείας του mensstore.gr
(4) Cookies διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντα σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης η’ προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.
(5) Cookies Αnalytics. Είναι υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν την δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργειών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ισότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγουμένη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα www.mensstore.gr
Το mensstore.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγουμένη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ.
Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μια τέτοια χρήση των cookies από την Google. Eπισης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (chrome,firefox edge κτλ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του η’ την απόρριψη του. Σε αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Το mensstore.gr δύναται επίσης να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες της Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κ.τ.λ). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Το mensstore.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και :

Το mensstore.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie (όπως το cookie του Google Analytics) για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ισότοπο της, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι διαφημίσεις του mensstore.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης που σχετίζονται με επισκέψεις στην ιστοσελίδα mensstore.gr. Το mensstore.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google η’ της Google η’ τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με τοGoogle Analytics. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτήν την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από την στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητες σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων

Σε σχέση με οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση η’ πώληση η’ άλλη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (από κοινού “Μεταβίβαση Επιχειρήσεων”), θα μεταφέρουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε εύλογη κλίμακα και όπως είναι απαραίτητο για τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, και υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο που να συνάδει με τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα τυχόν προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώσουμε τα υποκείμενα που επηρεάζονται πριν τα προσωπικά δεδομένα καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

Η Εταιρία δεν θα συλλέξει η’ επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με σας (“ευαίσθητα δεδομένα”). Ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική η’ εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές η’ φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγειά η’ τη σεξουαλική ζωή η’ γενετήσιο προσανατολισμό του. Για παράδειγμα ενδέχεται να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα τα οποία έχετε καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση η’ υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας αν έχετε ελεύθερα δώσει την προηγουμένη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεση σας, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Διόρθωση, Τροποποίηση η’ Διαγραφή Πληροφοριών

Το mensstore.gr επιτρέπει στους χρήστες να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν η’ να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομισθεί στο mensstore.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το mensstore.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το mensstore.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι
όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε η’ να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργεία της ιστοσελίδας η’ για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το mensstore.gr μέσω www.mensstore.gr η’ μέσω e-mai η’ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mensstore.gr

H αλλαγή η’ η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του mensstore.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το mensstore.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλεγεί σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το mensstore.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του η’ του παρέχουν με οποιαδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση η’ αποκάλυψη, απώλεια η’ κακή χρήση, και αλλαγή η’ καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεση σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία TLS με μέγεθος 256bit. Η τεχνολογία TLS στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (TLS) σύνδεσης έλεγχος ασφάλειας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητες (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TLS και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του mensstore.gr. Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που από τυχαία η’ παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση η’ πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται η’ αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολίτικες μας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιουνται, οπότε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό η’ αμέσους συνεργάτες με την Εταιρεία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

Τα νομιμά δικαιώματα σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων σας έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. Η Εταιρία θα σέβεται τα δικαιώματα σας και θα ασχοληθεί επαρκώς με τις ανησυχίες σας. Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα σας που προκύπτουν από ισχύοντες νομούς προστασίας δεδομένων:

(1) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεση σας μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

(2) Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στην κατοχή η’ τον έλεγχο μας και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεση μας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με την είσοδο στον προσωπικό λογαριασμό που έχετε στο mensstore.gr

(3) Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια, – Η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείστε τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, – Δεν χρειαζόμαστε πια τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την στήριξη, άσκηση η’ υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, η’ – Έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που επαληθεύουμε κατά ποσό τα έννομα συμφέροντα μας υπερισχύουν των δικών σας.

(4) Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή η’ στον έλεγχο μας, για κάποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίσ χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε.

(5) Δικαίωμα φορητότητας : Κατόπιν αιτήματος σας, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, οπού αυτό είναι τελικά εφικτό, υπό τον ορό ότι η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας η’ είναι αναγκαία για εκτέλεση σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα μας υποδείξετε, απευθείας.

(6) Δικαίωμα διαγραφής : Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, οπού – τα προσωπικά δεδομένα πλέον δεν είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν η’ αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ασκείτε το δικαίωμα αυτό – η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεση σας, αποσύρετε τη συγκατάθεση σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία – τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη – για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από εμάς – ιδίως για τις νομικές υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος – για τη στήριξη, άσκηση η’ υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

(7) Δικαίωμα εναντίωσης : μπορείτε να εναντιωθείτε – ανά πασά στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασης σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον μας η’ σε έννομο συμφέρον τρίτων. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία η’ για την στήριξη, άσκηση η’ υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας η’ τον περιορισμό της επεξεργασίας από εμάς.

(8) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας : Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία με την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα που ζείτε η’ στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.

Παρακαλούμε σημειώσετε :

(i) Χρονική περίοδος : Εμείς θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας εντός 30 ημέρων. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νόμιμο δικαίωμα η’ η πολυπλοκότητα του αιτήματος σας.

(ii) Περιορισμός της πρόσβασης : Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση σε όλα η’ ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν το αρνηθούμε το αίτημα σας για πρόσβαση, θα σας ενημερώσουμε για το λόγο της άρνησης αυτής.

(iii) Μη ανάγνωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε στη θέση να αναζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτηση σας. Δυο παραδείγματα προσωπικών δεδομένων τα oποια δεν μπορούμε να αναζητήσουμε όταν παρέχετε το όνομα καi την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι: – δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies του προγράμματος περιήγησης, – δεδομένα που συλλέχθηκαν από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης εφόσον έχετε δημοσιεύσει σχόλιο σας κάτω από ένα ψευδώνυμο που δεν είναι γνωστό σε εμάς.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματα σας, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός αν μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση σας.

(v) Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας : Προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Σε γενικές γραμμές, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων.
Επιπλέον, δε θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα αν μας έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία διατηρεί αρχεία τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με άτομα τα οποία δεν επιθυμούν να γίνεται επικοινωνία μαζί τους στο μέλλον ( π.χ. μέσω ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Κατηγοριοποιούμε τα αιτήματα σας ως συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της διατήρησης του συγκεκριμένου αρχείου εκτός αν μας δώσετε διαφορετικές οδηγίες. Παρακαλούμε απευθύνετε τις ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των δεδομένων και τυχόν αιτήσεις για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας επικοινωνήστε εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς το mensstore.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα του και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγουμένη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου που εφαρμόζει το mensstore.gr

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Πολιτική Επιστροφών

Η ΕΤΑΙΡΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελλαττωματικών η’ μη προϊόντων.

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος η’ ποσότητα η’ λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελλαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, ισχύουν τα ακόλουθα :

(1) Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά μετά την παράδοση θα γίνονται αποδεκτά εντός επτά (7) ημερολογιακών ημέρων από την παράδοση αυτών στον πελάτη και ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνοδεύαν το προϊόν ( π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κοκ) και πλήρη τη συσκευασία του. Ο πελάτης βαρύνετε με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΙΑ και η ΕΤΑΙΡΙΑ βαρύνετε με τα έξοδα αποστολής του αντίκατασταθεντος προϊόντος.

(3) Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωση του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

(4) Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος με όμοιο καινούργιο η’ σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν όπου η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να το βρει σε εύλογο χρονικό διάστημα και ο πελάτης δεν επιθυμεί να διαλέξει κάποιο άλλο προϊόν ως αντικατάσταση αντίστοιχης αξίας η’ μεγαλύτερης πληρώνοντας την διαφορά τότε γίνεται ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή των χρήματων της αρχικής αγοράς με τραπεζική κατάθεση σε iban λογαριασμού του πελάτη η’ με τραπεζικό έμβασμα

(5) Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα η’ ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό η’ μερικό συμψηφισμό της απαίτησης του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές μη ελλαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων και η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

(1) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με τα έντυπα που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε αρίστη κατάσταση επιστροφή είδους γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

(2) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως η’ και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβή δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

(3) Ο καταναλωτής οφείλει εντός 14 ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε στην εταιρία το αίτημα του για υπαναχώρηση, να επιστρέψει το προϊόν/τα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου.

(4) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

Η επιστροφή των χρήματων στον πελάτη της αρχικής αγοράς, θα γίνεται με τραπεζική κατάθεση σε iban λογαριασμού του πελάτη η’ με τραπεζικό έμβασμα
Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει τη εταιρία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχει η εταιρία και χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων. Η εταιρία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση με ηλεκτρονικό η’ άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα η’ ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό η’ μερικό συμψηφισμό της απαίτησης του αυτής έναντι του πελάτη.

Έντυπο υπαναχώρησης

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως η’ και ηλεκτρονικά με απλή επιστολή στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), η περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του υπογράφοντος.

Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που έγινε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διάφορων (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/ord/main/index.cfm

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 2331029145 είτε μέσω e-mail στο info@mensstore.gr